Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  www.sportovnipohary-purebox.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího  (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem  internetového obchodu www.sportovnipohary-purebox.cz.cz je firma PUREBOX, spol s.r.o., se sídlem v Havířově - Podlesí 1228/44c, 736 01 , IČO: 28617011, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34978. Veškeré kontaktní informace naleznete v záložce „Kontakty“ (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění.


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředku dálkové komunikace (internet), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník musí v této lhůtě zboží doručit dodavateli a písemně uvést, že odstupuje od kupní smlouvy.

Pokud nám budete zboží vracet v této lhůtě poštou, případně jinou zásilkovou službou, uveďte odstoupení od kupní smlouvy písemně, připojte vaše jméno a event. číslo účtu pro vrácení peněz.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce §53 odst. 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Vyřízení objednávky
>
Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu její potvrzení. Objednávky přijaté vydodáváme do 7-14 dnů.


 I když většinu zboží máme skladem, výjimečně se může stát, že tato doba bude překročena. V takovém případě Vás budeme kontaktovat a dohodneme další postup.


Doprava

Výše poštovného i balného je u zboží podle ceníků. V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme a na přání obdržíte i podací číslo zásilky. Dodání pak  probíhá následující pracovní den. Zboží zasíláme službou Obchodní balík České pošty. V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Úložná doba je 7 pracovních dnů. Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a na webových stránkách České pošty lze zjistit, kde je uložen. Většinou je na Vaší poště nebo v depu, přestože Vám nebylo dodáno oznámení.

Doprava zdarma je určena pro zásilky v hodnotě objednaného zboží nad Kč 3000,-.


Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho
doručení v rámci České republiky:

a. firmou Česká pošta službou Obchodní balík - 99,-Kč (včetně DPH) + 30,-Kč (včetně DPH) dobírkovné, dodání následující pracovní den, uložení 7 dnů

b.osobním odběrem zboží - bez poplatku

c. za odběr zboží v hodnotě vyšší než 3000,- Kč obchodním balíkem ZDARMA , platí se pouze za dobírku 30,-Kč

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.


Platební podmínky

Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.


V hotovosti na prodejnách v Havířově, či v Hruškách u Břeclavi.


Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se však na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením a běžným opotřebením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Zákazník má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na dopravu). Vždy je třeba popsat charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu maximálně do 30ti kalendářních dnů. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního předání je předán ihned.


Spotřebitel při uplatnění záruky má právo na:

* jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
* jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
* jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu (viz. dále), nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí,
 má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
* jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny, včetně cen akčních platí do jejich odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste ho objednali bez ohledu na jakékoliv pozdější změny v jeho ceně.

U zboží uvádíme i cenu.


Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám, ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.


Zrušení objednávky

Objednávku můžete stornovat emailem či telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.


Závěrečné ujednání

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.


Obchodní podmínky platí od 1.11.2010


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy